Vedtægter for Fri læring - foreningen for danske hjemmeundervisere

§1. Navn og Postadresse.
 
Foreningens navn er ”Fri læring - foreningen for danske hjemmeundervisere”. Foreningens postadresse er:
”Fri læring”
c/o Holmstrup
Drosselvej 15
3000 Helsingør
 
§2. Formål.
 
Foreningen ”Fri læring” har følgende formål:  
at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
at informere om hjemmeundervisning.
at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.
 
§3. Medlemskab.
 
3a. Foreningen optager som medlemmer forældre eller værger, der enten aktivt hjemmeunderviser, overvejer hjemmeundervisning eller har hjemmeundervist i en periode på mindst 2 år.
Fuldgyldige medlemmer er aktive hjemmeundervisere samt tidligere hjemmeundervisere (mindst 3 år). Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, samt opstillingsberettigede til bestyrelsen.
Støttemedlemmer er forældre eller værger, som overvejer hjemmeundervisning eller hjemmeundervisere, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamling men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen.
 
3b. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen og medfører sletning fra foreningens kartotek og evt. adresseliste samt øjeblikkeligt ophør af alle medlemsgoder herunder medlemskab af website og Facebook-grupper.
 
3c. Medlemskab er gratis, medmindre generalforsamlingen beslutter et kontingent. Størrelsen på et evt. kontingent fastsættes da årligt på den ordinære generalforsamling.
 
3d. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
 
 
§4. Generalforsamling.
 
4a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 
4b. Den ordinære generalforsamling finder sted hver sommer. Generalforsamlingen indvarsles per email til alle medlemmer senest 14 dage før.
 
 4c. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
4) Eventuelt
 
4d. Emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Anonyme emneangivelser behandles ikke.
 
4e. Alle fuldgyldige medlemmer har stemmeret til generalforsamlinger.
 
4f. Ethvert medlem har mulighed for at bede formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, forudsat at medlemmet har skriftlig opbakning fra mindst 30 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 14 dage efter at formanden pr. brev har modtaget begrundelse herfor fra det pågældende medlem.
 
4g. Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget, se §6a) på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op, kan han eller hun stemme på forhånd via email til bestyrelsen.
 
 
§5. Foreningens bestyrelse
 
5a Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af
generalforsamlingen jf. dog § 5.2.
 
5b Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som bliver valgt af generalforsamlingen for en
to-årig periode.
 
5c Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin
forretningsorden, hvoraf fordelingen af den daglige ledelse fremgår.
 
5d Hvis et bestyrelsesmedlem træder af posten i utide, indtræder en suppleant i dennes sted, og bestyrelsen konstituerer evt. sig selv igen med ny fordeling af bestyrelsesposter.
 
5e Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
 
5f Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede,
hvoraf den ene skal være formanden. Møderne kan foregå online.
 
5g Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. og fordele ansvaret for foreningens
daglige drift mellem sig. Det aftales i bestyrelsen hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har
mandat til i forhold til sin specifikke rolle.
 
5h Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov og referat af disse formidles til ethvert medlem på simpel forespørgsel.
 
 
§6. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.
 
6a. Ændringer til nærværende vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling såfremt mindst ⅔ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.  Undtaget herfra er §1 vedrørende foreningens postadresse, der til enhver tid kan ændres af formanden uden nogen form for procedure.
 
6b. Foreningens opløsning kan ligeledes vedtages på en generalforsamling på samme betingelser som fremgår af § 6a.
 
6c. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.
 
 
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 29/7 2017.