Vedtægter for foreningen UHURU

[b]§1. Navn og Postadresse.[/b]
Foreningens navn er ”UHURU”. Foreningens postadresse er:

”UHURU”
c/o Holmstrup
Drosselvej 15
3000 Helsingør

[b]§2. Formål.[/b]
Foreningen ”UHURU” har som primært formål at skabe og understøtte et konkret netværk for herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte, samt at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

[b]§3. Medlemskab.[/b]
3a. Medlemskab er fastsat til 240 kr. årligt. Ved indmeldelse vælger medlemmet hvilken lokalafdeling, der ønskes tilknytning til. Lokalafdelinger følger regionsinddelingen af landet.
3b. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen og medfører sletning fra foreningens kartotek og evt. adresseliste samt øjeblikkeligt ophør af alle medlemsgoder.
3c. Medlemskab er forbeholdt familier med mindst 1 officielt hjemmeundervist barn (kommunal registrering). Ved ophør af hjemmeundervisning, vil medlemskab også ophøre.
3d. Ansøgning om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

[b]§4. Generalforsamling.[/b]
4a. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i februar. Generalforsamlingen indvarsles per email til alle medlemmer senest 14 dage før. Bestyrelsen sidder for et år ad gangen, og vælges på generalforsamlingen. Hvis formand eller kasserer træder af posten i utide, konstituerer bestyrelsen på bestyrelsesmøde nye personer til disse poster.

4b. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det foregående års regnskab samt fastsættelse af kontingent
4) Valg af bestyrelse (formand, næstformand, sekretær og kasserer)
5) Eventuelt

4c. Emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 5, skal sendes per email til formanden og være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Anonyme emneangivelser behandles ikke.
4d. Alle fuldgyldige medlemmer har stemmeret til generalforsamlinger. Ethvert medlem har desuden mulighed for at bede formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, forudsat at medlemmet har skriftlig opbakning fra mindst 30 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 14 dage efter at formanden pr. brev har modtaget begrundelse herfor fra det pågældende medlem.
4e. Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget, se §6a) på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op, kan han eller hun overdrage sin stemmeret per email til et andet medlem.
[b]
§5. Økonomi, regnskab og daglig drift.[/b]
5a. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Eventuel revision af ekstern revisor finder i så fald sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling og ethvert medlem kan i øvrigt modtage kopi af foreningens løbende regnskab ved simpel forespørgsel.
5b. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
5c. Foreningens daglige drift forestås af bestyrelsen. Denne afholder bestyrelsesmøder efter behov og referat af disse formidles til ethvert medlem på simpel forespørgsel.
5d. Foreningens økonomi forestås af kassereren i samarbejde med formanden. Kun disse har adgang til foreningens konto.
5e. Kontingentet fordeles med 75% til valgte lokalafdeling og 25% til landsforeningen.

[b]§6. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.[/b]
6a. Ændringer til nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling såfremt mindst 70 % af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet kan vedtægtsændringer ikke foretages. Undtaget herfra er § 1 vedrørende foreningens postadresse, der til enhver tid kan ændres af formanden uden nogen form for procedure.
6b. Foreningens opløsning kan ligeledes vedtages på en generalforsamling på samme betingelser som fremgår af § 6a. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal al eventuel formue tilhørende foreningen doneres til en eller flere almennyttig(e) og/eller humanitær(e) organisation(er), dog først efter at medlemmer har fået tildelt evt tilgodehavende på foreningens konto. Modtageren eller modtagerne af den eventuelle formue bestemmes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamling,
Helsingør d. 10/10 2012, ændret 22/3 2015

Formand, næstformand, sekretær, kasserer
Morten Holmstrup, Cecilie Conrad, Line Marsh, Luna Maj Vestergaard