Vedtægter for Fri læring - foreningen for hjemmeundervisere

§1. Navn og Postadresse

Foreningens navn er ”Fri Læring - foreningen for hjemmeundervisere”. Foreningens postadresse er:

Råstrupvej 9
5854 Gislev


§2. Formål

Foreningen ”Fri Læring” har følgende formål:  

  • at skabe og understøtte et konkret netværk for herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
  • at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
  • at informere om hjemmeundervisning.
  • at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

§3. Medlemskab

3a. Foreningen optager som medlemmer personer, der kan støtte op om foreningens formål.
Aktive medlemmer er forældre eller værger, der enten aktivt hjemmeunderviser eller har hjemmeundervist i en periode på mindst 3 år. Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Aktive medlemmer, der har folkeregisteradresse i Danmark, er opstillingsberettigede til bestyrelsen.
Passive medlemmer er forældre eller værger, som overvejer hjemmeundervisning. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamling men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen.
Støttemedlemmer er privatpersoner med interesse for hjemmeundervisning i Danmark og som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål.
U18 medlemmer er medlemskab for hjemmeunderviste elever. Disse har ikke ret til at deltage ved generalforsamling, ej heller til at stemme eller stille op til bestyrelsen. Medlemskabet er betinget af, at dennes hjemmeunderviser er aktivt medlem af foreningen.
 
3b. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen og medfører sletning fra foreningens kartotek og evt. adresseliste samt øjeblikkeligt ophør af alle medlemsgoder herunder medlemskab af website og Facebook-grupper.
 
3c. Størrelsen af kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling og betales for et helt kalenderår ad gangen. Opkrævning af kontingent varsles skriftligt til alle medlemmer med en af bestyrelsen fastsat forfaldstermin. Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden den fastsatte forfaldstermin, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet.
 
3d. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Er medlemmet et U18-medlem, er det dennes underviser, der repræsenterer medlemmet.


§4. Generalforsamling.

4a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 
4b. Den ordinære generalforsamling finder sted hver forår. Generalforsamlingen indvarsles per email til alle medlemmer senest 14 dage før.
 
4c. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7) Valg af bilagskontrollanter/revisor
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt
 
4d. Emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 8, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Anonyme emneangivelser behandles ikke.
 
4e. Alle aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlinger.
 
4f. Ethvert medlem har mulighed for at bede formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, forudsat at medlemmet har skriftlig opbakning fra mindst 30 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 14 dage efter at formanden pr. brev har modtaget begrundelse herfor fra det pågældende medlem. 
Bestyrelsen kan altid vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel. 

4g. Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget, se §6a) på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op, kan han eller hun stemme på forhånd via email til bestyrelsen.

 
§5. Foreningens bestyrelse

5a Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
 
5b Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og op til 2 suppleanter, som bliver valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode.
 
5c Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf fordelingen af den daglige ledelse fremgår.
 
5d Generalforsamlingen vælger desuden en 1. og 2. suppleant, som indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder i utide.  

Suppleanter indtræder i bestyrelsen for resten af den funktionsperiode, det afgående bestyrelsesmedlem var valgt for. Bestyrelsen konstituerer evt. sig selv igen med ny fordeling af bestyrelsesposter. 

5e Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
 
5f Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Møderne kan foregå online.
 
5g Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. og fordele ansvaret for foreningens daglige drift mellem sig. Det aftales i bestyrelsen hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har mandat til i forhold til sin specifikke rolle.
 
5h Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov og referat af disse formidles til ethvert medlem på simpel forespørgsel.

 
§6. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

6a. Ændringer til nærværende vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling såfremt mindst ⅔ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.  Undtaget herfra er §1 vedrørende foreningens postadresse, der til enhver tid kan ændres af formanden uden nogen form for procedure.
 
6b. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

6c. Foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, på samme betingelser som fremgår af § 6a.

6d. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til 'Norsk hjemmeundervisningsforbund' og 'Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige' med halvdelen til hver. Såfremt der ved foreningens opløsning kun findes en hjemmeundervisningsforening i ét af landende, går hele formuen til denne forening.
 

§7 Tegningsregler og hæftelse.

7a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

7b. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

7c. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 

§8 Økonomi, regnskab og revision

8a. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8b. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

8c. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

8d. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter eller revisor.

 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 31/5 2022.