Presse

Rambøll Rapport til Undervisningsministeriet, marts 2017:

"Undersøgelse af hjemmeundervisning, fravær og børn uden for undervisningstilbud" 

Rapporten kan læses her.

Rapporten afdækker blandt andet hjemmeundervisning i landets forskellige kommuner og finder at samtlige kommuner overholder sine tilsynsforpligtigelser, samt at hjemmeundervisning ikke er særligt udbredt.

Bestyrelsen for foreningen for hjemmeundervisere i Danmark, Fri Læring, er overraskede over, at hjemmeundervisning medtages i en rapport som omhandler fravær fra undervisning, idet hjemmeundervisning ifølge Grundloven er ligestillet med øvrige undervisningstilbud i Danmark.

Rapporten viser videre en række misforståelser af fænomenet hjemmeundervisning og tilsynet dermed. Bestyrelsen for Fri Læring bider især mærke i de cases som rapporten stiller op som eksempler på, hvordan kommunerne kan håndtere og forebygge hjemmeundervisning. Ud fra vores erfaring med hjemmeundervisning er disse cases ikke hensigtsmæssige for at opbygge en god relation mellem de hjemmeundervisende og kommunen, med hensyn til at muliggøre forældrenes ret at bruge frihedsrettigheden i Grundloven til at hjemmeundervise sine børn.

Derfor præsenterer Fri Læring en alternativ case, hvor vi på baggrund af vores viden og erfaring med hjemmeundervisning vil vise, hvordan et indledende møde mellem forældre der har valgt at hjemmeundervise og en repræsentant for kommunen i stedet kan se ud. Vi vil illustrere hvordan et konstruktivt møde som dette, danner grundlag for et vellykket tilsyn fremadrettet og understøtter samarbejdet mellem forældre/værge der hjemmeunderviser og de tilsynsførende i de forskellige kommuner:

 

Rambøll rapportens CASE: Informationsmøder med forældre, der ønsker hjemmeundervisning

Hvad: I én kommune afholder en skolekonsulent møder med forældre, der overvejer at igangsættehjemmeundervisning. Når forældre henvender sig til kommunen om hjemmeundervisning, inviteres de til en samtale, hvor de informeres om, hvad det indebærer at hjemmeundervise.

Hvordan: En skolekonsulent fra kommunen kontakter forældrene 1-2 dage efter deres henvendelse om hjemmeundervisning. Til mødet informeres forældrene om de forpligtigelser, der er forbundet med at hjemmeundervise, og hvilke tilbud de ikke længere kan benytte, fx skolebiblioteket, når de fravælger det kommunale skoletilbud. Desuden spørger konsulenten ind til forældrenes bevæggrunde for at vælge hjemmeundervisning, og forældrene vælger herefter frivilligt, om de vil dele det med konsulenten. Den kommunale konsulent fortæller, at forældrenes ønske om hjemmeundervisning ofte udspringer af, at barnet mistrives i det eksisterende skoletilbud, eller at forældrene er utilfredse med skoletilbuddet. Derfor kan forældrenes ønske om hjemmeundervisning nogle gange imødekommes ved at tilbyde barnet og forældrene et andet skoletilbud. I de tilfælde vil hjemmeundervisningen ofte være midlertidig, indtil barnet kan starte i et andet undervisningstilbud.

Hvorfor: Informationsmødet afholdes for at forebygge, at der igangsættes hjemmeundervisning, der ikke lever op til bekendtgørelsen og for at sikre kvaliteten af hjemmeundervisningen. Samtalen har karakter af at være informerende, rådgivende og vejledende, og de færreste vælger at gennemføre hjemmeundervisning efter samtalen. Det skyldes, at omfanget og kravene til hjemmeundervisning ofte kommer bag på forældrene, og mange gange viser det sig, at hjemmeundervisning ikke er forældrenes højeste prioritet, men snarere et resultat af utilfredshed med det eksisterende skoletilbud.

Kilde: s. 45 i Rapport til Undervisningsministeriet, marts 2018: Undersøgelse af hjemmeundervisning, fravær og børn uden for undervisningstilbud.

 

Fri Lærings alternative CASE: Informationsmøder med forældre, der valgt hjemmeundervisning

Hvad: I én kommune afholder en skolekonsulent møder med forældre, der har meldt til kommunen at de har besluttet at hjemmeundervise. Når kommunen har modtaget informationen om at forældrene har valgt hjemmeundervisning, inviteres forældrene til en indledende samtale, hvor konsulenten og forældrene drøfter det kommende tilsyn og afstemmer forventningerne.

Hvordan: En skolekonsulent fra kommunen kontakter forældrene og tilbyder et indledende møde uden at barnet er med. Fokus er på undervisningen da det er den der skal bedømmes. Skolekonsulenten er bevidst om, at retten til at vælge hjemmeundervisning, er en frihedsrettighed i Grundloven og viser respekt for forældrenes valg. Forældrene behøver ikke angive nogle grunde til, hvorfor de vil hjemmeundervise, men skal tilbydes sparring og dialog efter behov. Skolekonsulenten er informeret om, at forskellige skoleformer og pædagogikker kræver forskellige metoder, når det kommer til måling af resultater. Derfor beder skolekonsulenten forældrene om hjælp til at sætte sig ind i de metoder forældrene har valgt for undervisningen, så de sammen kan diskutere hvordan undervisningen bedst dokumenteres i det pågældende tilfælde. Man kan for eksempel drøfte hvordan undervisningen kan dokumenteres, ikke nødvendigvis med prøver, men med eksempelvis videooptagelser, skriftlige årsmapper, barnets produkter eller lignende.

Hvorfor: Det indledende møde afholdes for at tilbyde forældrene at møde skolekonsulenten en første gang, og fortælle hvordan de underviser og hvilke pædagogiske principper og filosofier de har valgt for undervisningen. Dette sådan at tilsynet fremover kan føres på en måde, som passer den enkelte elev bedst og er tilpasset forældrenes valg af pædagogik og metode. Målet med mødet er at tilrettelægge en evalueringsform, der er tilpasset den undervisningsform forældrene har valgt, og dermed understøtte tilsynet fremadrettet for begge parter.

Idé og tekst: Bestyrelsen for Fri Læring