Eksamen og optagelse for HUere

Hjemmeunderviste elever kan optages på en ungdomsuddannelse på lige fod med alle andre unge. Overordnet er der to veje til optagelse direkte efter grundskolen: 

- Folkeskolens afgangseksamen (FSA)

- Helhedsvurdering (optagelsesprøve og samtale) eller standardiseret vurdering (kun HF)

Der er ikke krav om, at hjemmeunderviste elever tager folkeskolens afgangseksamen (FSA) - derimod har hjemmeunderviste elever ifølge Friskolelovens §36 ret til at tage folkeskolens afgangseksamen som privatister. Mange hjemmeundervisere vælger i stedet optag via helhedsvurdering, fordi det er mindre omfattende. Hvor folkeskolens afgangseksamen består af op til 12 eksamener i løbet af ca 1 ½ måned, består en helhedsvurdering ofte af én skriftlig prøve på nogle timer og en samtale med stedets uddannelsesvejleder. 

Her gennemgår vi optagelse via hhv retskrav og vurdering - og de overordnede rammer for FSA som hjemmeundervist elev.

Adgangskravene på ungdomsuddannelser varierer og afhænger dels af, hvorvidt eleven kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller søger ind senere, dels af den type uddannelse, eleven søger optagelse på. Oplysningerne her fokuserer på optag direkte efter 9. eller 10. klasse. Søger din elev optagelse senere, skal I kontakte de enkelte uddannelsesinstitutioner for at høre om muligheder og krav.
 

Back to top

Særligt for hjemmeunderviste elever 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Alle børn i folkeskoler og på friskoler får lavet en UPV af skolen, som den kommunale ungeindsats via ungdomsuddannelsesvejledningen (UU-vejledning) laver en helhedsvurdering ud fra. UPVen er en central del af retskravene (altså ret til direkte optag på baggrund af karaktergennemsnit i FSA) på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Hjemmeunderviste børn kan ikke få lavet en UPV. Det er ikke alle tilsynsførende eller UU-vejledere, som ved det. Derfor kan du få brug for at vise dem denne korrespondance med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som en hjemmeunderviser har stillet til rådighed for Fri Læring.

Den manglende UPV betyder ikke, at hjemmeunderviste børn ikke kan blive optaget, men det kan påvirke jeres forløb. 

Hjemmeundervisning i 10. klasse
En anden særlig ting for hjemmeunderviste elever er 10. klasse, som ligger udenfor undervisningspligten, der går fra 0. til 9. klasse. Derfor er 10. klasse ikke en “officiel” uddannelse på samme måde som hjemmeundervisning i de 10 år forinden. (Du kan læse mere om hjemmeundervisning i 10. klasse her).

Hvis din elev søger ind på en ungdomsuddannelse efter at være blevet hjemmeundervist i 10. klasse, vil nogle uddannelsessteder derfor se eleven, som om hen kommer fra et år med anden aktivitet efter 9. klasse. Andre vil se det, som om eleven kommer fra en 10. klasse i friskole eller folkeskole - særligt hvis eleven ikke tager 10. klasse-prøven. Det kan have betydning for den proces, eleven skal igennem for at blive optaget. 

 

Back to top

Folkeskolens afgangseksamen (FSA)

Vælger din elev, at hen vil tage FSA, foregår det på en lokal folkeskole, oftest distriktsskolen. §13-15 i Prøvebekendtgørelsen omhandler privatist-eksamination, og af §52, stk 2 fremgår, at det er den prøveafholdende skoles leder, der udpeger en eksaminator for det hjemmeunderviste barn. Du kan læse mere om privatist-eksamen på Undervisningsministeriets hjemmeside. Kontakt din tilsynsførende, hvis dit barn ønsker at tage folkeskolens afgangseksamen som privatist. 

Vær opmærksom på, at der nu er en eksamen i de praktisk-musiske fag (håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab). Uden den, kan eleven ikke gennemføre FSA. I skal selv tage fat i jeres skoleafdeling eller tilsynsførende, for at blive tilmeldt eksamen i 8. klasse. 

Folkeskolens afgangseksamen (FSA) er betydeligt mere omfattende end en helhedsvurdering eller en standardiseret vurdering (HF). 

FSA gør det muligt at:

- Kunne opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse 

- Kunne nøjes med en samtale for at få optagelse på en erhvervsuddannelse, hvis eleven får et gennemsnit på mindst 2,0 i hhv. dansk og matematik

- Søge optagelse på den 2-årige HF direkte efter 9. klasse på skoler, som ikke tilbyder en standardiseret vurdering af ansøgere, der har taget FSA 

 

Back to top

Optagelse efter helhedsvurdering

Hvis din elev ikke opfylder alle betingelser for at opnå retskrav på optagelse - fx fordi hen har fravalgt folkeskolens afgangseksamen - vil uddannelsesstedet ofte gennemføre en helhedsvurdering, der består af en optagelsesprøve og en samtale.

Optagelsesprøve
Optagelsesprøverne er skriftlige. De gennemføres typisk på det uddannelsessted, der har tilbudt din elev en plads og er digitale - enten på skolens egne computere eller din elevs medbragte. Din elev må medbringe alle hjælpemidler - altså ordbøger, lommeregner, noter, opslagsværker osv. Der må dog ikke være adgang til internettet under prøven. Det får I nærmere besked om, når din elev indkaldes til prøven.

Du kan søge aktindsigt i tidligere optagelsesprøver, så I kan øve krav og form inden selve prøven. Det kan være en god idé at øve med mere end ét prøvesæt og evt. også også under betingelser, som ligner selve prøven - dvs. på tid, uden adgang til internet osv. Nogle skoler tilbyder din elev at komme og øve sig i at gennemføre en optagelsesprøve på selve skolen.

Hvis din elev ikke består prøverne første gang, er der mulighed for at forsøge igen én gang mere samme år.

 

Back to top

Optagelse på erhvervsuddannelse

Du finder Erhvervsuddannelsesloven her. På ug.dk kan du læse om adgangskravene til erhvervsuddannelser. Hjemmeunderviste elever, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal som udgangspunkt enten:

- Have bestået folkeskolens afgangseksamen

- Have opnået karakteren 2,0 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik (eller højere) ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller 10. klasse-prøverne

- Have ansøgt via optagelse.dk senest 1. marts

Eller 

- Have en uddannelsesaftale med en virksomhed

Samtale om uddannelsesparathed
Opfylder man betingelserne, vil man skulle gennemføre en samtale på uddannelsesstedet, inden man tilbydes plads, fordi man som hjemmeundervist elev ikke har en UPV.

Uddannelsesaftale
Har man en uddannelsesaftale, som omfatter grundforløbet på uddannelsen, kan man ifølge loven optages på erhvervsuddannelse senest i august det år, hvor man enten afslutter 9. eller 10. klasse. Bemærk i øvrigt, at erhvervsuddannelser ofte har mulighed for opstart på andre tidspunkter end i august.

Du kan se flere detaljer på ug.dk om optagelse på erhvervsuddannelser. Kontakt evt. også det ønskede uddannelsessted direkte for at høre om deres procedurer, særligt hvis din elev ønsker optagelse på et andet tidspunkt end direkte efter 9. klasse.

 

Back to top

Helhedsvurdering på erhvervsuddannelser

Opfylder din elev ikke betingelserne for retskrav, og har hen ikke en uddannelsesaftale, kan hen optages efter en centralt stillet optagelsesprøve og efterfølgende samtale (helhedsvurdering). 

Optagelsesprøve
Prøven til erhvervsuddannelserne omfatter matematik og dansk. De er begge af to timers varighed, og ansøgere med særlige udfordringer kan få ekstra tid. I matematik kan opnås 20 point, man skal have 10 for at bestå. I dansk kan opnås 100 point, man skal have 50 for at bestå (mindst 21 i læsning, 21 i retskrivning og 6 i skriftlig fremstilling). Tallene kan dog variere fra år til år - grænsen for at bestå kan flyttes efter prøvens afholdelse, så man kan tage højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder i prøverne.

Bemærk i øvrigt, at et tilstrækkeligt antal point ikke garanterer optagelse - optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering, som også omfatter en samtale.

Erhvervsskoler har ofte skolestart flere gange årligt. Derfor fastlægger de enkelte uddannelsessteder selv, hvornår optagelsesprøverne afholdes. Det kan du læse mere om på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Back to top

Optagelse på gymnasial uddannelse

Du finder Gymnasieloven her. På ug.dk kan du læse betingelserne for at opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse (STX, HTX og HHX). Det varierer alt efter typen af uddannelse - og om der søges direkte efter 9. klasse, 10. klasse eller senere.

Fælles for alle gymnasiale uddannelser er retskravet, der kan opnås med FSA. At have retskrav på optagelse betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke kan nægte den unge optagelse, hvis der er plads - forudsat, at hen bl.a. lever op til et bestemt fagligt gennemsnit. Du kan se kravene her

Unge, der ikke lever op til retskravet, kan stadig optages på gymnasiale uddannelser. Her laves i stedet en vurdering af, om man kan tilbydes optagelse - enten på baggrund af optagelsesprøve og samtale eller en standardiseret vurdering (HF).
 
En studentereksamen kan opnås på flere måder, hyppigst som en 3-årig eksamen. Det er dog også muligt at tage STX på 2 år og som enkeltfag. Kravene varierer noget. Du kan læse mere om de forskellige former for studentereksamen på ug.dk.

Retskrav efter 9. og 10. klasse
En hjemmeundervist elev skal opfylde følgende betingelser, for at have retskrav på optagelse på den 3-årige STX, HTX eller HHX, hvis der ansøges indenfor to år efter afsluttet 9. klasse - eller 1 år efter afsluttet 10. klasse:

- Eleven skal have have bestået folkeskolens afgangseksamen med mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver

- Eleven skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i et omfang, som svarer til de 5 år, der undervises i faget i folkeskolen

- Eleven har ansøgt via optagelse.dk inden 1. marts 

- Tager man 10. klasse, skal man desuden følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik og aflægge prøver i fagene, medmindre man allerede har retskrav på optagelse efter 9. klasse

Opfylder man ikke samtlige krav, kan man optages via en helhedsvurdering - altså optagelsesprøve og samtale.

2-årig STX 
Man kan tidligst søge optagelse på den 2-årige STX ét år efter afslutning af 9. klasse eller tilsvarende. Derfor er det muligt at søge optagelse direkte efter 10. klasse. For enkeltfag på STX gælder, at man først kan ansøge et år efter afsluttet grundskole. 

Ligesom det er tilfældet med HF enkeltfag, er det den enkelte skole, som vurderer elevens muligheder for optagelse. Du skal derfor kontakte den ønskede skole for at høre nærmere. 

 

Back to top

Helhedsvurdering på gymnasiale uddannelser 

Prøven til de gymnasiale uddannelser (HF, STX, HTX, HHX) omfatter matematik, dansk, engelsk og fysik-kemi og varer 4 timer. Ansøgere med særlige udfordringer kan få ekstra tid. Man kan opnå 100 point (25 i hvert fag). Som udgangspunkt kræver optagelse på HF 60 point, mens optagelse på STX, HTX samt HHX kræver 80 point. Det kan dog variere fra år til år - grænsen for at bestå kan flyttes efter prøvens afholdelse, så man kan tage højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder i prøverne.

Bemærk i øvrigt, at et tilstrækkeligt antal point ikke garanterer optagelse - optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering, som også omfatter en samtale.

Datoen for optagelsesprøven for de gymnasiale uddannelser ligger for hjemmeunderviste børns vedkommende typisk i slutningen af april. Du kan altid se de kommende datoer på Undervisningsministeriets hjemmeside

Samtale
Samtalen finder sted på den skole, der har tilbudt dit barn en plads. Den vil typisk være med rektor eller en studievejleder, og er et supplement til optagelsesprøven. Hvor den skriftlige optagelsesprøve mest ser på det faglige niveau, skal samtalen afdække elevens parathed og vilje til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den er altså ikke en mundtlig prøve i de samme fag, som eleven var til optagelsesprøve i. Ved samtalen vil eleven ofte også få oplyst, hvordan det gik til optagelsesprøven. 

Nogle steder får man ved samtalen svar på, om man er optaget. Andre steder skal man afvente svar pr e-mail.

Bemærk
Prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog er en betingelse for at opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Men det har ikke betydning for den hjemmeunderviste elevs chancer for optagelse via helhedsvurderingen, om det har modtaget netop den undervisning. Det kan dog have betydning for hvilket sprogfag, eleven kan vælge på uddannelsen, da man i nogle sprog kun kan vælge fortsætter-niveau.

 

Back to top

Optagelse på HF

En HF-eksamen kan tages som 2-årig eller enkeltfag. Uddannelsen var tidligere mest henvendt til voksne, men gymnasiereformen i 2017 gjorde det muligt at søge optagelse direkte efter 9. klasse. Kravene til optagelse varierer en del efter typen af HF-uddannelse og hvornår der søges ind. 

2-årig HF - retskrav efter 9. klasse
Når en hjemmeundervist elev søger optagelse direkte efter 9. klasse, er betingelserne for retskrav:

- Eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen (FSA) med mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver

- Eleven har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i et omfang, som svarer til de 5 år, der undervises i faget i folkeskolen

- Eleven ansøger via optagelse.dk inden 1. marts 

Har eleven ikke FSA, kan man i nogle tilfælde optages efter en standardiseret vurdering på uddannelsesstedet. Helhedsvurdering med optagelsesprøve og samtale anvendes ikke direkte efter 9. klasse ved ansøgning om optagelse på 2-årig HF.
 

2-årig HF - retskrav efter 10. klasse
Betingelserne for retskrav på optagelse efter 10. klasse, for en hjemmeundervist ansøger, er:

- Eleven har bestå folkeskolens afgangseksamen (FSA) med mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver

- Eleven følger undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og aflægger 10. klasse-prøver i fagene

- Eleven får mindst 2,0 i gennemsnit i hhv dansk og matematik

- Eleven har aflagt fællesprøve i fysik-kemi, biologi og geografi i 9. klasse, eller prøve i fysik-kemi i 10. klasse 

- Eleven har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i et omfang, som svarer til de 5 år, der undervises i faget i folkeskolen

- Eleven har aflagt prøve i 2. fremmedsprog, hvis det blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen (FSA)

- Eleven ansøger via optagelse.dk inden 1. marts 

Opfylder eleven ikke samtlige krav, kan hen optages via en helhedsvurdering (optagelsesprøve og samtale) eller via en standardiseret vurdering. 
 

HF enkeltfag
HF enkeltfag optager ikke ansøgere direkte efter 9. eller 10. klasse - der skal være gået mindst ét år fra ansøgeren afsluttede grundskolen, før der kan søges om optagelse på HF enkeltfag. I den sammenhæng anvendes ikke optagelsesprøve, så det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at vurdere ansøgerens kvalifikationer. Du skal derfor kontakte den ønskede skole for at høre om din elevs muligheder. HF enkeltfag har typisk opstart både i august og januar.

 

Back to top

HF-optagelse via standardiseret vurdering

En standardiseret vurdering anvendes på HF, når en ansøger ikke kommer direkte fra grundskolen. Traditionelt er ansøgere til HF kommet med andre baggrunde end direkte fra folkeskolen, derfor håndteres gruppen lidt anderledes end andre ansøgere til ungdomsuddannelser. 

Den standardiserede vurdering bruges nogle steder til hjemmeunderviste elever direkte efter endt hjemmeundervisning i grundskolen. det skyldes, at HU-elevers grundskoleuddannelse afviger fra den, deres jævnaldrende får i skolesammenhæng.

En standardiseret vurdering skal følge bestemte procedurer for alle ansøgere, men det enkelte uddannelsessted fastsætter selv proceduren. Derfor skal du kontakte det ønskede uddannelsessted for at høre nærmere om, hvordan det foregår netop hos dem. Mange skoler har beskrivelser for standardiseret vurdering liggende på deres hjemmeside. 

 

Back to top

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse sker for det meste via optagelse.dk. Ved ansøgning kan den hjemmeunderviste elev ikke anvende Unilogin. Det kan kun bruges af børn, som går i folke- eller friskole. Ved ansøgning skal eleven derfor logge ind med NemID/MitID, som også bruges af alle, der ikke ansøger direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse. 

Fristen for ansøgning via optagelse.dk er typisk 1. marts. Vejledningen til ansøgning finder du her hos STIL. Eleven kan anføre på ansøgningen, at hen bliver hjemmeundervist på 9. eller 10. klassetrin.

Din elev søger ind på specifikke uddannelsessteder i prioriteret rækkefølge. Hvis eleven ikke har afgangsprøve fra folkeskolen (FSA), skal I lave en motiveret ansøgning. Der er ingen garanti for optagelse på elevens første prioritet.

Hvis din elev ansøger uden NemID/MitID, kan det ikke foregå automatisk via optagelse.dk. Uden et NemID/MitID kan uddannelsesstederne nemlig ikke få direkte adgang til elevens ansøgning i optagelse.dk. Derfor skal I følge vejledning for ansøgning uden NemID/MitID.

Efter 1. marts vil I høre direkte fra den skole, som reserverer en plads til eleven. 

Ansøgning til erhvervsskolerne
På erhvervsskoler er optagelse på forskellige tidspunkter af året - det kan du læse mere om på de enkelte erhvervsskolers hjemmeside. Brug evt. ug.dk til at finde frem til skoler i dit nærområde, og kontakt uddannelsesstedet direkte for at høre om mulighederne. Vær opmærksom på, at de centralt stillede optagelsesprøver kun afvikles i foråret og hen over sommeren.

Hjælp 
Oplever du problemer ved login på optagelse.dk, kan du kontakte supporten hos optagelse.dk via telefon eller sikker post. Har I behov for at snakke om uddannelsesvalg eller andet, kan I kontakte elevens UU-vejleder. Du finder en oversigt over alle landets kommunale ungeindsatser her på ug.dk

 

Back to top

- optagelse.dk

- Erhvervsuddannelsesloven

- Gymnasieloven

- Adgangskrav til erhvervsuddannelser på ug.dk

- Adgangskrav til gymnasiale uddannelser på ug.dk

Back to top